Vedtægter for Seniorklubben Fjorden

Vedtægter for Seniorklubben Fjorden i Næstved Golfklub

Revideret den 28. oktober 2010

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Seniorklubben Fjorden.

Klubbens hjemsted er Næstved Goldklub, Næstved Golfbane, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme golfspillet for seniorer under iagttagelse af etikette- og golfreglerne.

§ 3. Medlemmer

Som medlem kan optages medlemmer af Næstved Golfklub, der er fyldt 60 år.

Stk. 2. Klubben kan indføre adgangsbegrænsning.

§ 4. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling finder sted 1 gang årligt og afholdes i oktober måned.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Seniorklubbens opslagstavle samt ved e-mail til hvert enkelt medlem eller ved opslag på Senior­klubbens hjemmeside.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

9. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6. Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ordinære general­forsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær general­forsamling med en begrundet angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og senest 4 uger, efter at anmodning om den ekstraordinære generalforsamling er fremsat. Indkaldelsen sker efter bestemmelserne i § 4, stk. 3.

Stk. 3. Dagordenen for ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af emnet, der var årsag til den ekstraordinære generalforsamling.

3. Eventuelt.

Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ekstraordinære general­forsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 6. Afstemningsregler for generalforsamlingen

Stemmeberettiget er kun medlemmer af Seniorklubben Fjorden og med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal (simpelt flertal) blandt de tilstede­værende på generalforsamlingen. Dog kræves der kvalificeret flertal ved vedtægtsændringer og ved opløsning af klubben jf. § 11.

Stk. 3. Der skal afholdes skriftlig afstemning på anmodning af bestyrelsen eller ethvert stemme­berettiget medlem.

Stk. 4. Der skal altid foretages skriftlig afstemning ved kampvalg til bestyrelsen, således at der stemmes om samtlige ledige pladser på én gang. 

Stk. 5. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat.

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen på forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt til fastsat tid, betragtes dette som en udmeldelse af Seniorklubben. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

§ 8. Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 9. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter samt revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, således at der for en periode af 2 år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed mellem kandidaterne trækkes der lod om valget.

Stk. 3. Samtidigt med valg til bestyrelsen foretages valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der umiddel­bart indtræder i bestyrelsen ved vakance.

Stk. 4. Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 5. Valg af såvel bestyrelsessuppleanter som revisor og revisorsuppleant finder sted ulige år og for en periode af 2 år. Det kan foretages genvalg. I tilfælde af stemmelighed trækkes lod om valget.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og øverste myndighed imellem general­forsamlingerne.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt evt. sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den ønsker.

Stk. 3. For at være beslutningsdygtig skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltage i mødet.

Stk. 4. Ved eventuelle uenigheder i bestyrelsen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Bestyrelsen kan indbyde suppleanten/suppleanterne til deltagelse i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret ved eventuelle afstemninger.

§ 11. Vedtægtsændringer og nedlæggelse af klubben

Til vedtægtsændringer og til nedlæggelse af klubben kræves kvalificeret flertal.

Stk. 2. Ved kvalificeret flertal forstås, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3. Såfremt 2/3 af alle de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på general­­forsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal.

Stk. 4. Ved opløsning af klubben beslutter den opløsende generalforsamling samtidigt, hvad der skal ske med eventuelle aktiver.

§ 12. Hæftelse

Klubbens bestyrelse og dens medlemmer hæfter ikke personligt for eventuelle forpligtelser, der påhviler klubben.

Stk. 2. Tegningsret: Klubben tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 13. Æresmedlemskab

Bestyrelsen kan efter indstilling fra generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer af Seniorklubben Fjorden. Æresmedlemmer er livsvarige, kontingentfri medlemmer.

§ 14. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden afholdt i Næstved Golfklubs restaurant den 28. oktober 2010 træder i kraft den 28. oktober 2010.


Mogens Pedersen, formand      /     Poul Schnack-Petersen, dirigent

Historik:

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 2009

Vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2010